دسته بندی درخواست های واریز و برداشت مشتریان توسط متصدیان قرض الحسنه

دسته بندی درخواست های واریز و برداشت مشتریان توسط متصدیان قرض الحسنه

امکان امکان دسته بندی درخواست های واریز و برداشت مشتریان توسط متصدیان قرض الحسنه

در نرم افزار قرض الحسنه یاران امکان دسته بندی درخواستها با توجه روند انجام عملیات روی آنها فراهم شده است. روزانه مشتریان می توانند درخواستهای مختلف واریز یا برداشت برای متصدیان قرض الحسنه ارسال کنند. این درخواستها پس از ذخیره توسط مشتری به طور اتوماتیک در کارتابل متصدیان قرض الحسنه با وضعیت آماده انجام قرار می گیرند. متصدیان مربوطه می توانند پس از مشاهده و بررسی آنها ، وضعیت درخواست مربوطه را به در حال انجام تغییر دهند. جزئیات هر درخواست شامل اطلاعات کاملی همچون زمان ثبت درخواست، اطلاع مشتری درخواست دهنده ، فایلها و تصاویر پیوست شده توسط مشتری و اطلاعات حساب مبدا یا مقصد تراکنش براساس نوع واریز یا برداشت است.

متصدی قرض الحسنه پس از بررسی می تواند درخواست مربوطه را لغو یا تایید کند و اطلاعات تکمیلی شامل توضیحات و فایلهای مرتبط را به آن پیوست نماید. پس از تایید درخواست مشتری، وضعیت آن به انجام شده تغییر می یابد و در صورتی که درخواست لغو شود، وضعیت به لغو شده توسط قرض الحسنه تغییر پیدا می کند. همچنین برای مشتریان این امکان وجود دارد که تا قبل از بررسی درخواست توسط قرض الحسنه و تغییر وضعیت آن، بتوانند درخواست خود را لغو کنند.