گزارش گیری جامع از تراکنش های انجام شده برای مدیران قرض الحسنه

گزارش گیری جامع از تراکنش های انجام شده برای مدیران قرض الحسنه

گزارش گیری جامع از تراکنش های انجام شده برای مدیران قرض الحسنه

در نرم افزار قرض الحسنه یاران، گزارش های متعددی جهت بررسی مدیریت و متصدیان قرض الحسنه فراهم شده است. یکی از کاربردی ترین گزارشات نرم افزار، گزارش جامع واریز و برداشتها است. در این گزارش امکان بررسی کاملی از درخواستهای واریز و برداشت مشتریان فراهم شده است. در این گزارش می توان دوره های زمانی مختلفی را براساس زمان درخواستها، زمان ثبت و یا زمان انجام تراکنش ها تنظیم نمود. امکان مشاهده درخواستها براساس هر یک از مشتریان سامانه وجود دارد و همچنین بررسی وضعیت درخواستهای آنها و یا نوع درخواست واریز یا برداشت توسط مشتری قابل دسته بندی و مشاهده است.

از دیگر مزایای این گزارش جامع، مشاهده سرجمع تعداد و مبالغ واریز و برداشتها با در نظر گرفتن هر یک از شرایط ذکر شده است. به ازای هر درخواست که به صورت لیست کامل در این گزارش قرار گرفته است می توان جزئیات هر یک از آنها را نیز مشاهده و یا چاپ کرد. این جزئیات شامل اطلاعات کامل درخواست که توسط مشتری ارسال شده است و اطلاعاتی که متصدیان قرض الحسنه به آن پیوست نموده اند می شود. مشاهده تصاویر و فایلهای پیوست شده به این درخواستها نیز به راحتی از این طریق امکان پذیر است.